Microsoft 365 për Arsim

Bazuar në memorandumin të vitit 2015, mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministrisë së Administratës Publike/Agjencia e Shoqërisë së Informacionit me ç‘rast është mundësuar qasja dhe pjesëmarrja më e madhe e sektorit të arsimit në programet, trajnimet, resurset dhe mjetet teknologjike të cilat janë pjesë e nismave globale të Microsoft-it për të cilat, MASHTI bën kërkesë tek ASHI çdo 3 vite kur edhe bëhen kontratat për licenca në nivel të qeverisë së Republikës së Kosovës. Microsoft 365, i quajtur Office 365 në versionet e mëparshme, është një koleksion i shërbimeve të produktivitetit dhe aplikacioneve të Office që përfshinë, mes tjerash, Word, Excel, PowerPoint, Outlook dhe Teams, etj. Microsoft 365 është një shërbim që përbëhet nga aplikacione softueri të klientit dhe shërbime të lidhura në linjë, që përfshijnë shumë platforma dhe sjellin përvoja të shumta të ndërvarura.
Shërbimet e ndryshme të Microsoft 365 bëjnë të mundur që të përdorni përmbajtjet e skedarëve tuaj për dizajne dhe rekomandime, të bashkëpunoni me të tjerët në dokumentet tuaja dhe ju ofrojnë funksionalitet nga produktet e tjera të Microsoft, si p.sh. Bing dhe Cortana dhe produkte të lidhura të palëve të treta.

Pasaporta e të nxënit “Learning Passport”

Pasaporta e të nxënit “Learning Passport” nisi si një partneritet mes UNICEF, Microsoft dhe Universitetit të Cambridge, për të siguruar arsimin për fëmijët e zhvendosur-refugjatë, përmes platformës digjitale. Për shkak të pandemisë COVID-19 ajo ka pësuar një zgjerim të shpejtë për të lehtësuar implementimin e kurrikulës në distancë përmes platformës digjitale. Kjo filloj si pilot gjatë muajit prill 2020 edhe në Kosovë me mësimin plotësues në disa projekte UPSHIFT, Podium dhe Ponder.
Me kërkesën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në dhjetor 2020, kjo platformë është unifikuar për tërë arsimin parauniversitar dhe lansimi zyrtarë është bere me 1 shkurt 2021. Përmbajtja në dispozicion për nxënës përfshinë mundësit e vendosjes se përmbajtjeve digjitale si libra, video të organizuara ne fusha kurrikulare sipas niveleve dhe klasave dhe mbështetje shtese për prindërit e fëmijëve me aftësi te kufizuara në të mësuar.
Deri më tani janë vendosur mbi 14 000 video gjirime, përmbajtja e të cilave është përzgjedhur nga ekspertët e caktuar nga MASHTI, për t'i arritur kompetencat që bazohen në kurrikulat ekzistuese për klasa 1-9.
Objektivë e Ministrisë se Arsimit dhe Shkencës është përfshirja e të gjithë nxënësve dhe mësimdhënësve në arsimin parauniversitar formal si dhe arsimin jo-formal.

Kyçuni